Kidz-Med TeddyCam- Misio z ukryt± kamer±

01 grudnia, 2005

Kidz-Med TeddyCam
Rodzice którzy czêsto pozostawiaj± swoje dzieci pod opiek± niani czy s±siadki zza p³otu z pewno¶ci± martwi± siê o swoje pociechy. Bez wzglêdu na to czy synem/córk± zajmuje siê do¶wiadczona czy te¿ pocz±tkuj±ca opiekunka chcieliby otrzymywaæ na bie¿±co informacjê o tym co dzieje siê w domu pod ich nieobecno¶æ. Ci±g³e telefonowanie jest ma³o praktyczne ze wzglêdu na to, ¿e niania nie zawsze musi byæ grzeczna i mówiæ prawdê. Najlepszym rozwi±zaniem by³oby podpatrywaæ swoje maluchy bez wiedzy opiekunki.

Z takiego za³o¿enia wyszli producenci Kidz-Med. Teddy Cam – przytulnego misia z ukryt± kamer±. Umo¿liwia on ca³odobowy podgl±d na pokój dziecka, sypialniê czy inne pomieszczenia zmniejszaj±c ryzyko odkrycia inwigilacji przez nianiê. Wbudowan± w pluszaka bezprzewodow± kamer± mo¿na zdalnie sterowaæ przy pomocy zwyk³ego komputera. Obraz mo¿e byæ tak¿e przesy³any na inne urz±dzenia komunikacyjne np. telefon zaopatrzony w odpowiednie funkcjê. (Znaczy siê na Nokii 3310 nie pójdzie).

Po zainstalowaniu z do³±czonej do misia p³yty CD, oprogramowaniu do obs³ugi zabawki u¿ytkownik otrzymuje unikalne ID oraz has³o do sterowania kamer±, które uniemo¿liwi± dostêp do „oczu misia” niepowo³anym osobom.

Misio-szpieg mo¿e byæ zasilany bateriami, lub po pod³±czeniu do pr±du za pomoc± zasilacza wmontowanego w brzuszku.

Cena pluszaka to oko³o 400 $.

Tagi: do domu,ró¿ne,video


Kalendarz

czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Najnowsze wpisy