Wpisy oznaczone etykietk 'ró¿ne'

£y¿ka do ostatniej kropli jugurtu

Yogurt Spoon

Albo jogurta. Oto ona, rewolucyjna ³y¿ka do wyjadania do ostatniej kropli jogurtu, co¶ dla szkotów. Nie wiem jak Wy, ale ja sobie radze i okr±g³± z okr±g³ymi pojemnikami, kwadratowe wywracam na lew± stronê.

via wykop

05 lutego, 2009

Humanga Tongue – Psi Jêzor do aportowania

Humanga Tongue - Psi Jezor Okej, je¶li zabawa z psem w aportowanie pi³eczki sprawia Ci przyjemno¶æ, to ten gad¿et wprawi Ciê w jeszcze lepszy nastrój.

Pi³eczka po³±czona z gigantycznym jêzorem gwarantuje bycie w centrum zainteresowania podczas spacerów.

Pi³ko-jêzor jest wykonany z nietoksycznej naturalnej gumy, dostêpne trzy rozmiary:
– ma³y: 16 x 4 x 4cm – ¶rednica pi³eczki 4cm
– ¶redni: 21 x 6 x 5cm – ¶rednica pi³eczki 4.5cm
– du¿y: 24cm x 6 x 5cm – ¶rednica pi³eczki 5cm

Tutaj mo¿na zakupiæ Humanga Tongue w cenie od oko³o 15 do 25 PLN w zale¿no¶ci od rozmiaru.

08 grudnia, 2008

AlkoGasnica – ugasi pragnienie

AlkoGasnica Ju¿ nied³ugo szykuje siê nowelizacja do ustawy o obowi±zkowym wyposa¿eniu gospodarstw domowych jak i zak³adów pracy w takie ga¶nice. Polecam zaopatrzyæ siê, aby szybko poradziæ sobie z uczuciem palenia podczas noworocznych imprez.

Z tego co siê orientujê, do nabycia na Allegro w cenie co¶ oko³o 30 PLN.

05 grudnia, 2008

Magnetyczny wieszak na ubrania

Magnetyczny wieszak na ubrania Ca³kiem ciekawy, a mo¿e nawet wygodny wynalazek – wieszak na ubrania z magnesem, za pomoc± którego ustrojstwo przymocowuje siê do powierzchni metalowych.

A oto filmik ukazuj±cy sprzêt w dzia³aniu:

17 kwietnia, 2007

Sposób na wiewiórki wyjadaj±ce z ptasich karmników

Irytuj± Ciê wiewiórki wyjadaj±ce z Twojego ukochanego ptasiego karmnika, który budowa³e¶ przez ca³e lato? – Jest na to sposób – „Twirl-A-Squirrel” (powolne t³umaczenie: odwiruj wiewiórê). Jak pokazuje poni¿sza demonstracja urz±dzenie jest wyj±tkowo skuteczne.

[ ¼ród³o: boingboing ]

17 marca, 2007

USBCELL – akumulator paluszek

USBCELL - paluszek akumulator W czasach wszechobecnych sprzêtów przeno¶nych wrêcz nie mo¿na siê obyæ bez przeno¶nego ¼ród³a zasilania – pospolitych paluszków. Zapotrzebowanie do¶æ du¿e wiêc ludziki z firmy Moixa Energy wpad³y na pomys³, aby w obudowie zwyk³ej bateryjki AA zamkn±æ akumulator wraz ze z³±czem USB, za pomoc± którego mo¿na ów akumulatorek ³adowaæ. Pomys³ prosty a zarazem genialny.

Górna czê¶æ bateryjki otwiera siê ods³aniaj±c z³±cze USB. Rewelacyjne rozwi±zanie, nawet w pracy mo¿na pod³adowaæ akumulatory do swojego ulubionego odtwarzacza mp3 czy innego przeno¶nego ustrojstwa na drogê powrotn± do domu.

Do dostania online na stronie www.usbcell.com w pakiecie po 2 sztuki za „jedyne” 75z³.

20 września, 2006

Automatyczny Czy¶cik do Okularów

Automatyczny Czyscik do OkularowJe¶li nosisz okulary tak jak ja i ich czyszczenie przyprawia Ciê o ból g³owy, w³a¶nie nadarza siê okazja aby wyrzuciæ pieni±dze w b³oto wydaæ swoje ciê¿ko zarobione pieni±dze na maszynê, która bêdzie robiæ to za Ciebie.

Czy¶cide³ko do okularów przywraca wspania³± przej¿ysto¶æ szkie³ w minutê!

Cena $49.95 :-O

30 kwietnia, 2006

Original Ring Thing – Pier¶cieñ-Otwieracz

Original Ring Thing to gad¿et, który zainteresuje przede wszystkim zapalonych podró¿ników i milo¶ników wszelkiego rodzaju biwaków.

Ten wykonany z nierdzewnej stali pier¶cieñ nie ma zapewne zbyt du¿ej warto¶ci jako bi¿uteria, jednak w wielu sytuacjach mo¿e okazaæ siê bezcenny. Spe³nia on bowiem rolê otwieracza u³atwiaj±cego otwarcie butelki z ulubionym napojem.

Gad¿et przeznaczony jest raczej dla panów, dlatego te¿ projektanci skupili siê przede wszystkim na jego u¿yteczno¶ci a jedyn± „ozdob±” jest wyciêty w pier¶cieniu otwór w kszta³cie kociej g³owy.

Pier¶cieñ dostêpny jest w 8 rozmiarach.

Cena otwieracza to okolo 8$.

[ via thinkgeek.com ]

08 kwietnia, 2006

Puzzle Alarm Clock – Budzik z Puzzlami

Nie ma to jak koj±cy d¼wiêk budzika o poranku, kiedy ptaszki ¶piewaj±, s³onko ¶wieci zdala, a Ciebie po imprezie.. bardzo boli g³owa. W takich chwilach budzik to prawdziwy skarb. Ile¿ to cieplych s³ów pada codziennie rano pod adresem tych przydatnych wynalazków. Z pewno¶ci± Puzzle Alarm Clock równie¿ zyska sobie sympatie wielu z nas.

To co wyró¿nia go spo¶ród pozosta³ych budzików to niewielkie kawa³ki puzzli znajduj±ce siê na jego górnej ¶ciance. Ma to byæ niezawodny sposób na wszystkich ¶piochów. Je¶li nie zareagujemy odpowiednio szybko, Puzzle Alarm Clock wystrzeli puzzle w powietrze rozmieszczaj±c je po ca³ym pokoju, czy to pod ló¿kiem, czy te¿ za szaf±, a jedynym sposobem na wy³±czenie budzika jest ich odnalezienie i ponowne dopasowanie na odpowiedniej ¶ciance. Z u³o¿eniem 4 puzzli poradzi sobie nawet dziecko, ale spróbujcie to zrobiæ tak szybko by nie pobudziæ ca³ego domu bêd±c w dodatku zaspanym.

Powodzenia!

Cena Puzzle Alarm Clock to 52.00$

[ via bimbambanana.com ]

PS. Warto wspomnieæ, ¿e o budzikach ju¿ troche pisali¶my na Gadzet.net. By³ budzik ze ¶migielkiem i budzik zwisaj±cy nad g³ow±. Budzik w kszta³cie granatu i ciekawe radio z kulk±.

03 kwietnia, 2006

Motorized Pool Lounger – Wodny Materac z Silnikiem Elektrycznym

Motorized Pool LoungerTen o to przedstawiony na obrazku materac jest fajny. Fajny jest on dlatego, ¿e zosta³ wyposa¿ony w dwa niewielkie silniki elektryczne, dziêki którym mo¿na na owym materacu podró¿owaæ po ca³ym jeziorze, nie nara¿aj±c naszych wspania³ych bicepsów na zbêdny wysi³ek. Zastosowane silniki s± wyj±tkowo ciche, co oczywi¶cie wp³ywa na komfort podró¿y.

Sterowanie pojazdem odbywa siê przy pomocy dwóch niewielkich joysticków, z których ka¿dy odpowiada za obrót jednego silnika.

Materac posiada wbudowan± komore, pe³ni±c± rolê uchwytu na zimny napój.

Jak zapewnia producent Motorized Pool Lounger jest w stanie „ud¼wign±æ” cz³owieka o masie oko³o 100kg.

Materac zasilany jest 12 bateriami 1,5V.

Cena materaca to $149.95.

PS1. Pani na obrazku nie jest do³±czana do zestawu.

PS2. Tu znajduje siê krótka instrukcja obslugi w wersji video. (Waga 13,6 MB)

[ via excaliburelectronics.net ]

Link nades³a³ Przemysslaw. Dziekujemy.

29 marca, 2006

Poprzedni wpis


Kalendarz

wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Wpisy w miesi�cach

Tagi