Wpisy oznaczone etykietk 'ró¿ne'

On Target – Pisuar z grami

OnTarget - Pisuar z Grami¯ycie jest okrutne. Nied³ugo nawet babcie klozetowe bêd± musia³y znaæ siê na komputerach. Wszystko za spraw± zaprojektowanych przez Marcela Neundörfera zelektronizowanych pisuarów. Co w nich niezwyk³ego?
Ano to, ¿e kiedy jaki¶ pan zechce skorzystaæ z owego pisuaru w³±cza siê interaktywna gra. Dziêki niej gracz skupia siê na swoim zadaniu znacznie polepszaj±c celno¶æ.
Ma to nie tylko zwiêkszeyæ higienê w toaletach publicznych ale równie¿, co wa¿ne zredukowaæ wydatki na ¶rodki czysto¶ci.

Teraz kolejki do WC w barach znacznie siê wyd³u¿±.

Na upartego panie te¿ mog³yby zagraæ w pisuarowe gry. Musialby jednak skorzystaæ z pewnego emulatora.

[ via yankodesign.com ]

28 marca, 2006

Fundies – Majty dla dwojga

Fundies - Majtki dla dwojgaI znowu zbli¿a siê Dzieñ Kobiet. Tego dnia poza wyniesieniem ¶mieci fajnieby by³o wysiliæ siê trochê bardziej ni¿ zawsze i mo¿e kupiæ jaki¶ drobiazg, dla swojej lepszej po³ówki. Bez w±tpienia jednym z najczê¶ciej kupowanych kobietom prezentów jest bielizna. Fajne majty wiadmo… s± fajne, przede wszystkim dlatego ¿e s± fajne i lubi± je obie strony. Jest z nimi tylko jeden problem – bielizna to prezent oklepany. Co prawda nie nudzi siê on nigdy, ale mo¿eby tak w tym roku wymy¶liæ co¶ oryginalnego? A mo¿e by tak uda³o siê po³±czyæ klasykê z czym¶ nowym?

Z pomoc± przychodz± Fundies – majty dla dwojga. Prezent oryginalny, a samo jego przymierzanie mo¿e przysporzyæ nielada emocji ;) Jak siê to to nosi widaæ na opakowaniu.

Cena majtek jest stosunkowo* niska, dla kogo¶ kto choæ raz wybra³ siê z kobiet± na zakupy do sklepu z bielizn±.

Fundies Underwear kosztuj± oko³o $10.

*³adne s³owo

[ via fosfor gadgets ]

05 marca, 2006

Szklanka U³atwiaj±ca Po³ykanie Pigu³ek

Szklanka Ulatwiajaca Polykanie Pigulek Czasami bywa tak, ¿e cz³owiek musi po³kn±æ spor± pigu³kê, a producent nie wpad³, ¿eby powlec j± ¶lisk± otoczk±, a kszta³ty zaokr±gliæ. Po³ykanie takiego procha mo¿e u niektórych wywo³ywaæ odruchy wymiotne.

St±d kolejny gad¿et, który wed³ug pomys³odawców ma u³atwiæ proces po³ykania niewygodnych pigu³ek. Jest to ta oto plastykowa szklanka z pó³eczk± na proszek, wystarczy przechyliæ i po³kn±æ razem z ulubionym napojem. To wszystko.

Cena: oko³o 15 PLN ($3.99).

03 marca, 2006

Zdalnie Sterowany Rekin

Zdalnie Sterowany Rekin60 centymetrowy zdalnie sterowany skurczybyk. Sposób w jaki siê porusza w wodzie imituj± zachowanie ¿ywego drapie¿cy. Jest w stanie p³ywaæ w górê, w dó³, a nawet wstecz, wszystko to do g³êboko¶ci 2,7 metra oraz na odleg³o¶æ 12 metrów.

Pilot do zdalnego sterowania jest wodoodporny, wiêc mo¿na p³ywaæ razem ze swoim pupilkiem ;-) do 15 minut, bo na tyle w³a¶nie wystarcza jednorazowe ³adowanie akumulatorów (pierwsze, wstêpne, ³adowanie trwa 4 godziny, nastêpne ju¿ tylko godzinê), ka¿dy pilot pracuje na innej czêstotliwo¶ci, tak¿e mo¿na ¶mia³o straszyæ ludzi na pla¿y ca³± zgraj±. Dostêpny w kolorze niebieskim oraz czerwonym.

Cena nieco ponad 300 PLN.

26 lutego, 2006

Cable ID – Kolorowe Opaski na Kable

Cable ID - Kolorowe Opaski na Kable Znasz ten dreszczyk emocji tu¿ przed od³±czeniem jakiego¶ kabla od zasilania z gniazdka w g±szczu innych mniej lub bardziej istotnych? ;> Dziêki temu gad¿etowi mo¿na pozbawiæ siê tej „przyjemno¶ci” i w elegancki sposób oznaczyæ kabelki.

W komplecie otrzymujesz osiem sztuk kolorowych opasek, posiadaj±cych miejsce na napis/oznaczenie. Fajny w nich tak na prawdê jest sposób w jaki zak³ada siê je na kable, jak widaæ na fotce obok, opaska zakoñczona jest na koñcach sprê¿ynk±, któr± mo¿na nakrêciæ na kabel.

[ via The Cool Hunter ]

ps
Na stronie producenta znajdziesz jeszcze kilka innych interesuj±cych produktów.

21 lutego, 2006

Dotykowa Kostka Rubika

Dotykowa Kostka Rubika Dotykowa Kostka Rubika to szansa na ponowne rozpopularyzowanie tej starej ³amig³ówki. Jest to tak¿e szansa dla osób niewidomych aby mog³y siê rozerwaæ za jej pomoc±. Natomiast dla tych, którzy widz±, kostka ta mo¿e rozwin±æ wyobra¼niê i wyczuliæ zmys³ dotyku.

Pora odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego w³a¶nie dotykowa? Otó¿ ¶cianki kostki tworzy w tym przypadku sze¶æ ró¿nych materia³ów: drewno, tekstylia (w³ókno?), guma, plastik oraz kamieñ.

A tutaj mo¿esz zerkn±æ, jak to robi± inni.

[ via TechEBlog ]

19 lutego, 2006

Keybag – klawiatorebka

KeybagGdyby w zwyczaju facetów by³o noszenie torebki to bym sobie tak± sprawi³. Keybag – to jak widaæ na za³±czonym obrazku, torebka pokryta elementami klawiatury.
Nie ma ona ¿adnych dodatkowych funkcji ni¿ standardowe torebki. ¯adnych bateryjek czy ukrytych wej¶æ usb, tak wiêc poza przetransportowaniem szminki i nowego numeru Przyjació³ki mo¿na ewentualnie poklikaæ w drodze do kosmetyczki, tak by nie wyj¶æ z wprawy i trenowaæ przed kolejn± emocjonuj±c± parti± pasjansa.

Torebka dostêpna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: bia³ej i czarnej.

PS.
Pamiêtajcie drogie panie, ¿e w³asnorêczne wykonanie takiej torebki w domu mo¿e niekoniecznie spodobaæ siê mê¿owi.

[ via joaosabino.blogspot.com ]

18 lutego, 2006

Bobo Budowniczy i jego iglo

Bobo Budowniczy i jego iglo Skoro zima nie daje za wygran± i dostarcza niestrudzona bia³ego budulca, mo¿naby sprawiæ dzieciakom frajdê buduj±c im iglo przy pomocy tego w³a¶nie gad¿etu.

Panowie od GrandShelters produkuj± specjalne pojemniki na ¶nieg, które u³atwiaj± formowanie ¶nie¿nych cegie³ek, z których mo¿na ju¿ co¶ konkretnego zbudowaæ.

W koñcu od¶nie¿anie mo¿e choæ przez chwilê nie byæ takie upierdliwe.

14 lutego, 2006

The Beerbelly – Sztuczny Miêsieñ Piwny

The Beerbelly - Sztuczny Miesien PiwnyThe Beerbelly przynosi ulgê tym osobom, które po prostu nie mog± rozstaæ siê ze swoim ulubionym napojem. Teraz mo¿esz zabraæ go wszêdzie i delektowaæ siê tym czym chcesz i gdzie tylko chcesz.

The Beerbelly jest pojemnikiem/torb± na napoje, która po za³o¿eniu pod odzie¿± przy pomocy specjalnych szelek imituje z zewn±trz w wygl±dzie prawdziwy brzuszek, jaki mo¿na czêsto podziwiaæ u smakoszy piwa. Tylko pomy¶l jakie korzy¶ci mo¿e daæ Ci taki Sztuczny Miêsieñ Piwny. Czy to na meczu, na nudnym wyk³adzie, w klubie lub podczas seansu filmowego w kinie, wszêdzie tam bêdzie niepostrze¿enie transportowaæ ulubiony napój. Oprócz korzy¶ci czysto praktycznych, u³atwiaj±cych spo¿ywanie, dochodz± tak¿e korzy¶ci finansowe, w koñcu mo¿esz zaopatrzeæ siê w napój tam gdzie chcesz.

[ via I4U ]

07 lutego, 2006

The Blow Monkey Nail Dryer

The Blow Monkey Nail DryerThe Blow Monkey Nail Dryer to gad¿et który zainteresuje przede wszystkim panie. To ma³e, ³adne urz±dzonko to nic innego jak suszarka do… paznokci.

Wystarczy nacisn±c miseczkê z bananami, a br±zowa ma³pka zacznie dmuchaæ i chuchaæ na ¶wie¿o pomalowane paznokcie, dziêki czemu panie nie bêd± ju¿ musia³y „lataæ” po ca³ym pokoju wymachuj±c rêkoma.

Ma³pka zasilana jest przez dwie baterie AA.

Gad¿et mo¿e byæ niez³ym pomys³em na ciekawy i oryginalny prezent.

Cena The Blow Monkey Nail Dryer to oko³o 8$.

23 stycznia, 2006

Nastpny wpis Poprzedni wpis


Kalendarz

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Wpisy w miesi�cach

Tagi