Wpisy oznaczone etykietk 'ró¿ne'

Heat-GX Gloves – podgrzewane rêkawiczki

Heat-GX Gloves - podgrzewane rekawiczkiA teraz co¶ na czasie. Ten gad¿et pasuje jak ula³ do ³opaty, co to j± dzi¶ od¶nie¿aæ podjazd do gara¿u trzeba by³o. Heat-GX Gloves to niezwyk³e rêkawice zawieraj±ce wbudowany, 3 stopniowy systemem ogrzewania.
System umo¿liwia regulowanie temperatury panuj±cej w rêkawiczkach i zapobieganie marzniêciu paluszków a ponadto, wp³ywa korzystnie na kr±¿enie krwi w d³oniach.

Ca³o¶æ zasilana jest wymienialnymi akumulatorkami znajduj±cymi siê w specjalnych kieszeniach zamontowanych na elastycznym pasku. Pozwalaj± one na nieprzerwane ogrzewanie d³oni od 2 do 10 godzin, w zale¿no¶ci od ustawionego poziomu temperatury.
Akumulatory mo¿na ³adowaæ przy pomocy do³±czonej do zestawu ³adowarki.

Rêkawice pokryte s± materia³em nie przepuszczaj±cym wilgoci do ¶rodka.

Cena Heat-GX Gloves to oko³o 232$ (700 PLN)

21 stycznia, 2006

Personal Karaoke Device

Personal Karaoke DeviceTo co widaæ na za³±czonym obrazku, wbrew pozorom nie s³u¿y do przepychania zatkanych rur. Wrêcz przeciwnie. Urz±dzonko to s³u¿y do zatykania… osób, które delikatnie mówi±c, ¶piewaj± nie³adnie.

Personal Karaoke Device to zestaw umo¿liwiaj±cy milo¶nikom ¶piewania, trenowanie bez obawy uprzykrzenia ¿ycia wpo³lokatorom/s±siadom/znajomym. Sk³ada siê on z pary s³uchawek, oraz specjalnego d¼wiêkoszczelnego mikrofonu (jakkolwiek dziwnie to brzmi). Mikrofon ten zosta³ zaprojektowany tak, by zakryæ usta ¶piewaj±cego i nie przepuszczaæ d¼wiêku do otoczenia. Jedynie u¿ytkownik zestawu s³yszy swój g³os w s³uchawkach, dziêki czemu mo¿e na bie¿±co delektowaæ siê storzonymi przez siebie d¼wiêkami.

Dziêki zestawowi, ka¿dy mo¿e trenowaæ g³os przed wystêpem na szkolnej dyskotece, urodzinach cioci czy na mniej wa¿nych wystêpach takich jak koncert na ¿ywo w Sopocie.

Cena gad¿etu: z pewno¶ci± w wielu przypadkach Personal Karaoke Device jest bezcenne.

[ via TechEBlog ]

update:
Chuck Norris ma siedem takich. Po jednym na ka¿dy dzieñ tygodnia.

19 stycznia, 2006

Nakrêtka na Butelke jako Statyw do Aparatu

Nakretka na Butelke jako Statyw do Aparatu od Yodobashi Firma Yodobashi wpad³a na pomys³, aby wyprodukowaæ statyw do aparatu w postaci nakrêtki, który da³oby siê nakrêcaæ na butelki z napojami i niewiele my¶l±c, wyprodukowa³a go.

Za jedyne (sic!) $19.99 (oko³o 65PLN) mo¿emy nabyæ taki statyw, który mo¿e siê tam komu¶ przydaæ podczas nocnych wycieczek po mie¶cie, wypadów ze znajomymi, i gdy chce sprzedaæ gacie po tacie na allegro, ¿eby „real foto” :P wysz³o nieporuszone.

Nakrêtka podobno pasuje na butelki z gwintem o ¶rednicy od 28.5 do 30.5mm.

[ via PopGadget ]

17 stycznia, 2006

ThumbThing – Rozwieracz Ksi±¿ek na Kciuk

ThumbThing - Rozwieracz Ksiazek na Kciuk ThumbThing jest banalnie prostym i niezwykle praktycznym gad¿etem dla wszystkich amatorów czytania. W miejskich ¶rodkach lokomocji, gdy jedna rêka jest zajêta i przytrzymaæ otwartej ksi±¿ki dobrze nie mo¿na, le¿±c w parku, czy w domu na kanapie, we wszystkich przypadkach do ma³e ustrojstwo u³atwia ¿ycie czytelnikom.

Poza tym, ¿e u³atwia czytanie, mo¿e s³u¿yæ jako zak³adka do ksi±¿ki.

A teraz, zaczynamy odliczaæ czas, do ukazania siê polskiego odpowiednika, na rodzimym rynku. Czas Start!

[ via deck.pl ]

13 stycznia, 2006

The Brief Safe – Bezpieczne majtki

Brief Safe - majty z kleksemTak! To co widaæ na za³±czonym obrazku to „majty z kleksem”. „The Brief Safe” to wymy¶lony przez amerykañskich projektantów gad¿et który ma zabezpieczyæ pieniêdze, dokumenty czy inne cenne drobiazgi przed kradzie¿± zarówno w domu jaki w czasie podró¿y. Wed³ug zaleceñ producenta, wystarczy schowaæ kosztowno¶ci do malej, ukrytej z przodu kieszonki, a majty wrzuciæ na kosz z brudn± bielizn± lub umie¶ciæ na wierzchu w torbie podró¿nej.

Zdaniem twórcy gadzetu, tak schowane pieni±dze s± ca³kowicie bezpieczne, jednak by jeszcze bardziej zwiêkszyæ bezpieczeñstwo mo¿na dodatkowo zakupiæ „Doo Drops” – specifik który wygl±da i pachnie jak.. biegunka.

Gad¿et dostêpny w jednym rozmiarze, w jednym – bia³ym – kolorze (z br±zowymi dodatkami masierozumieæ).

Cena majtek to okolo 9$.

12 stycznia, 2006

Wózek na Kó³kach na Torby z Zakupami

Wozek na Kolkach na Torby z Zakupami Na za³±czonym obrazku przedstawiamy wózek na kó³kach na torby z zakupami. Przydatna rzecz dla osób starszych, czy te¿ maj±cych k³opoty z krêgos³upem.

Wyposa¿ony w gumowe kó³ka i osiem wieszaków na torby/reklamówki (te to dopiero potrafi± siê w¿ynaæ w d³onie), ze wzglêdu na rozmieszczenie wieszaków jak i sam± konstrukcjê, zawsze stabilny, sk³adany, z regulacj± wysoko¶ci uchwytu, wózeczek kosztuje oko³o 120PLN ($39.95)

[ via Popgadget ]

11 stycznia, 2006

Mus computer mouse – Myszka kursor

musZespó³ projektantów z Art.Lebedev Studio stworzy³ bardzo ciekaw± wizualnie myszkê. Mus one-button to oryginalna mycha w kszta³cie kursora. Posiada ona tylko jeden przycisk i jest przeznaczona dla u¿ytkowników Mac`ków.

Mysz dostêpna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: bia³ej i czarnej.

U¿ytkownikom Jab³uszek przypominamy tak¿e o Apple Mighty Mouse – ciekawej myszcze, o której pisali¶my ju¿ na ³amach gadzet.net.


Link do gad¿etu nades³a³a Nereida. Dziêkujemy.

19 grudnia, 2005

Stainless Steel Playing Cards – Stalowe Karty Do Gry

Stalowe KartyCzêsta gra w karty powoduje, ¿e materia³ z których s± one wykonane szybko siê zu¿ywa. Powstaj± ró¿nego rodzaju pêkniêcia i zagiêcia co sprawia ¿e identyczne wcze¶niej karty po pewnym czasie mo¿na od siebie odró¿niæ, przez co ³atwo o oszustwa i przekrêty podczas gry o kasê lub w rozbieranego pokera.

Byæ mo¿e jaka¶ bolesna pora¿ka przyda¿y³a siê twórcy solidniejszych, metalowych kart.

Stainless Steel Playing Cards to 52 karty wykonane z nierdzewnej stali. Ka¿da ma rozmiar 8.7 x 5.6 cm, czyli wymiary klasycznych kart do gier.
Talia przechowywana jest w specialnej, do³±czanej do zestawu, formie (46 x 31 x 0.02 cm) któr± mo¿na powiesiæ na ¶cianie.
Minusem takich kart, to z pewno¶ci± trudno¶æ w wykonywaniu ró¿nych szuczek podczas ich tasowania. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e prezentuj± siê one bardzo ³adnie.

Cena talii to: $315.

18 grudnia, 2005

Blowfly Alarm Clock – lataj±cy budzik

Blowfly Alarm Clock - latajacy budzikD¼wiêk budzika, przypominaj±cy o konieczno¶ci podniesienia ciêzkiej g³owy z poduszki, z pewno¶ci± nie nale¿y do najprzyjemniejszych odg³osów poranka. Wielu z nas sprytnie radzi sobie z tym problemem wyczekuj±c w ³ó¿ku do chwili a¿ alarm ucichnie, po czym dalej uskutecznia spanie. Jest to czêsta przyczyna spó¼nieñ do pracy, szko³y, czy na wyk³ady z Matematyki Dyskretnej.

Z pewno¶ci± nie przydarz³oby siê to wiêcej gdyby tradycyjny zegarek zast±pi³ Blowfly Alarm Clock – niezwyk³y, lataj±cy budzik. Ten zmy¶lny gad¿et stara siê obudziæ zaspanego delikwenta konwencjonalnymi metodami wydaj±c d¼wiêk. Je¶li alarm nie zostanie wy³±czony w odpowiednim czasie budzik, dziêki ma³emu ¶migie³ku, zacznie lataæ po ca³ym pokoju wydaj±c nieprzyjemny odg³os. Aby go wy³±czyæ nale¿y z³apaæ lataj±c± kulkê i umie¶ciæ na specialnej podstawce.

Trzeba przyznaæ, ¿e pomys³owe rozwi±zanie.

Warto wspomnieæ, ¿e ciekawym rozwi±zaniem problemu z porannym zasypianiem mo¿e byæ równie¿ The Sfera – zwisaj±cy budzik, o którym pisali¶my ju¿ wcze¶niej.

17 grudnia, 2005

1 Hour Circle – Czasomierz z Kredk±

1 HOUR CIRCLEEverlab`s 1 hour circle to gad¿et, któremu raczej ciê¿ko przypisaæ jakie¶ powa¿ne zastosowanie.

Ten oryginalny „zegarek” wskazuje czas rysuj±c na ¶cianie b±d¼ kartce okr±g przy pomocy kredki umieszczonej na koñcu jedynej wskazówki. Po up³ywie godziny kredka zaczyna kre¶liæ wzorek pokrywaj±cy siê z ju¿ istniej±cym, dlatego te¿ je¶li chcemy odmierzyæ kolejne 60 minut niezbêdnym jest umieszczenie zegarka w innym miejscu.

Cyrkiel dostêpny jest w kilku kolorach, m.in.: zielonym, ró¿owym czy niebieskim.

Cena 1 hour circle to 21 $.


Mamy chyba nie bêd± zadowolone gdy zegarek wpadnie w rêce ich ma³ych pociech, hê?

02 grudnia, 2005

Nastpny wpis Poprzedni wpis


Kalendarz

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wpisy w miesi�cach

Tagi